Subvencioniranje šolske prehrane

 

Upravičenci

Učencu, ki se je na šolsko prehrano prijavil pred začetkom šolskega leta in ima njegova družina veljavno odločbo o otroškem dodatku, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na malico ali kosilo.

Učencu, katerega družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka. Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

V primeru prve vloge za subvencijo prehrane, ker družina ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku in tudi z njo ne bo razpolagala, ker do omenjenih pravic ni oziroma ne bo upravičena, pripada subvencija z dnem, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo malice za učence in dijake ali za subvencijo kosila za učence, če je bilo vlogi ugodeno. Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.

Subvencija prehrane se prizna za obdobje enega šolskega leta.

Subvencija malice za učence

Do polne subvencije oziroma brezplačne malice so upravičeni:

  • Učenci, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku, ne presega 563,60 evrov.
  • Učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino.
  • Učenci, ki so prosilci za azil.
  • Učenci, ki so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.

 

Subvencija kosila za učence

Polna subvencija kosila oziroma brezplačno kosilo pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku, ne presega 382,82 evra.

Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem. 

 

Dostopnost